Umhverfisstefna

Umhverfisstefna NLSH

Inngangur

Samkvæmt lögum um loftslagsmál nr. 70/2012 ber Stjórnarráði Íslands, ríkisstofnunum og fyrirtækjum í meirihlutaeigu ríkisins að setja sér loftslagsstefnu. Stefnan skal innihalda skilgreind markmið um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda (GHL) og kolefnisjöfnun starfseminnar ásamt aðgerðum svo að þeim markmiðum verði náð. Tilgangur loftslagsstefnu er að auðvelda ríkisaðilum að draga markvisst úr áhrifum vegna losunar gróðurhúsalofttegunda frá starfsemi sinni og vera til fyrirmyndar með því að hafa bein og óbein áhrif á loftslagsskuldbindingar Íslands.


Markmið
Markmið umhverfisstefnu NLSH er að takmarka og draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum frá daglegri starfsemi félagsins, frá framkvæmdum, efla umhverfisvitund starfsmanna, auka vellíðan þeirra og bæta starfsumhverfið.

Stuðst er við nálgun verkefnisins Græn skref í ríkisrekstri (graenskref.is), sem er á forræði Umhverfisstofnunar (UST). Aðgerðum verkefnisins er skipt í sex flokka sem ná yfir helstu umhverfisþætti í venjulegum skrifstofurekstri. Flokkarnir eru: Rafmagn og húshitun, samgöngur, flokkun og minni sóun, innkaup, viðburðir og fundir, miðlun og stjórnun.

Í hönnunar- og framkvæmdaverkefnum á vegum NLSH er unnið skv. breska vistvottunarkerfinu BREEAM sem er eitt elsta og þekktasta vistvottunarkerfi í heimi fyrir byggingar.

Umhverfisstefna NLSH var samþykkt á fundi stjórnar þann 29. apríl, 2021 og skal endurskoðuð eftir þörfum eða a.m.k. á tveggja ára fresti. Framkvæmdastjóri og aðrir stjórnendur NLSH bera ábyrgð á að stefnunni sé framfylgt.