Stefna um hæfi stjórnar og stjórnenda

Stefna um hæfi stjórnar og stjórnenda

NLSH ohf. (hér eftir NLSH) ber ábyrgð á að tryggja að stjórnarmenn, framkvæmdastjóri og lykilstarfsmenn uppfylli á hverjum tíma þær hæfiskröfur sem gerðar eru til þeirra lögum samkvæmt. Stefnu þessari er ætlað að endurspegla viðeigandi kröfur laga og viðmiðunarreglna um mat á hæfi stjórnar, framkvæmdastjóra og lykilstarfsmanna NLSH.

Um starfsemi félagsins gilda m.a. lög um hlutafélög nr. 2/1995 og lög um byggingu nýs Landspítala við Hringbraut í Reykjavík nr. 64/2010.

Markmið

Markmið stefnunnar er að draga úr rekstrar- og orðsporsáhættu félagsins, með lágmarkskröfum um hæfi tiltekinna lykilstarfsmanna, en eðli máls samkvæmt eru gerðar strangari kröfur til þeirra en annarra starfsmanna og skulu þeir á hverjum tíma hafa yfir að ráða fullnægjandi þekkingu, hæfni og reynslu til að geta gegnt stöðu sinni á tilhlýðilegan hátt.

Stjórnarmenn og framkvæmdastjóri skulu ætíð uppfylla eftirtalin hæfisskilyrði:

· Hafa sameiginlegan skilning á starfsemi félagsins.

· Hafa fullægjandi þekkingu, hæfni og reynslu til að takast á við verkefni félagsins.

· Þekkja innviði og uppbyggingu félagsins og helstu áhættuþætti í starfsemi þess.

· Hafa skilning á og tileinka sér stjórnarhætti sem samræmast starfsemi félagsins.

· Þekkja og skilja hlutverk sitt, ábyrgð og skyldur.

· Vera sjálfstæðir í hugsun til að geta metið, gagnrýnt og haft eftirlit með ákvarðanatöku.

· Verja fullnægjandi tíma í störf sín.

Lykilstarfsmaður skal ætíð uppfylla eftirtalin hæfisskilyrði:

· Búa yfir fullnægjandi menntun, færni, þekkingu og sérfræðikunnáttu til að sinna starfi sínu og inna af hendi þau verkefni sem honum eru falin.

· Framkvæmdastjóri metur hæfi lykilstarfsmanna við ráðningu og skal það mat endurtekið ef þörf er á.

Stefna NLSH um hæfi stjórnar, framkvæmdastjóra og lykilstarfsmanna var samþykkt á fundi stjórnar þann 29. apríl, 2021 og skal endurskoðuð eftir þörfum eða a.m.k. á tveggja ára fresti. Framkvæmdastjóri og aðrir stjórnendur NLSH bera ábyrgð á að stefnunni sé framfylgt.